Wat er aan de open brief over de Raadskamer vooraf ging

dinsdag, 15 september 2020 14:29

Deze brief heb ik donderdag 10 september naar dhr. Berkelmans gestuurd; Geachte heer Berkelmans,Met een zeer zwaar gemoed wend ik mij voor een tweede keer tot u.

Deze brief heb ik donderdag 10 september naar dhr. Berkelmans gestuurd

In de voorbije maanden heb ik mij bewust wat op de achtergrond gehouden in het hele gebeuren rondom de door u aangetekende bezwaarprocedures aangaande de bouw van de Raadskamer. Mijn hoop was gevestigd op een goede afloop. Helaas hebben wij zeer recentelijk tijdens een emotioneel geladen bijeenkomst te horen gekregen dat de termijn van onze koopovereenkomst de einddatum nadert, zonder dat er uitzicht is op een start van de bouw.

 

Dit betekent dat wij na maanden gespannen afwachting, stress en onzekerheid weer met lege handen staan.Uiteraard treft dit niet alleen ons, maar met ons zo’n 25 andere huishoudens. Ik heb zeer schrijnende verhalen gehoord. Veel financiële schade maar zeker zoveel, zo niet meer, emotionele schade. Ik kan verder niet ingaan op wat er inhoudelijk allemaal is besproken en eigenlijk is dat ook helemaal niet van belang. Ik neem aan dat u zich wel kunt voorstellen wat het voor de meesten van ons inhoudt.

 

Waar het mij nu om gaat is dat ik u als mens aanspreek op uw verantwoordelijkheid.Het hebben van een toekomstperspectief behoort tot een zeer belangrijke secundaire levensbehoefte. Zeker wanneer deze toekomst een inmiddels beperkte levensduur heeft. U kunt zich ongetwijfeld indenken wat de consequenties zijn voor eenieder maar zeker voor diegenen wiens ‘oude dag’ reeds is aangebroken. Ik noem er een paar: afwijzing van de hypotheekaanvraag in verband met hoge leeftijd, koortsachtig zoeken naar oplossingen omdat de huidige woning reeds is verkocht, huurovereenkomst voor bepaalde duur en natuurlijke de fysieke en mentale belasting die dit alles met zich meebrengt.

 

De reden waarom ik u als mens aanspreek komt ook voort uit het feit dat de ‘andere partijen’, te weten; de gemeente Sint-Michielsgestel en in het verlengde daarvan projectontwikkelaar Van Wanrooij, voor ons geen partijen zijn. Dit zijn ‘abstracte’ partijen, of, zo u wilt, ‘instituten’. Dientengevolge kunnen wij deze niet op persoonlijke titel aanspreken. Plat gezegd zal het deze partijen een rotzorg zijn wat er met ons (kopers van een appartement) gebeurt. De gemeente heeft niet genoeg daad- en wilskracht (lees motivatie) om tot een spoedige oplossing te komen of biedt niet de juiste en Van Wanrooij denkt enkel aan de eigen portemonnee en dekt zich in tegen financiële risico’s. Waarmee we weer terug bij u zijn.

 

U bent als privépersoon de strijd aangegaan met bovengenoemde partijen. Op persoonlijke titel. Daarom kunnen wij ons enkel tot u richten. Op persoonlijke titel. U bent de enige die nog het verschil kan maken.Ik kan mij inmiddels niet meer verplaatsen in uw argumentatie dat u handelt vanuit het belang van de gemeenschap. Als dit algemeen belang echt in het geding was, had u allang tientallen steunbetuigingen ontvangen, zoniet mede bezwaarmakers aan u kunnen binden. Het lijkt erop dat u persoonlijk bepaalt wat dit algemeen belang is en dit zonder toetsing binnen de gemeenschap voorspiegelt als feitelijk.

 

Dit brengt mij tot het sterke vermoeden dat u handelt vanuit een persoonlijk belang. De halsstarrigheid waarmee u uw standpunt blijft verdedigen, wetende wat u hiermee veroorzaakt, riekt naar het vinden van genoegdoening voor een vete die wellicht lang geleden is ontstaan en waar u zich niet van kan losmaken. U zult ongetwijfeld onjuist bejegend zijn, dwarsgezeten of anderszins benadeeld. U heeft alle recht om bezwaar aan te tekenen, zo zit ons rechtssysteem nu eenmaal in elkaar, maar heeft u zich weleens afgevraagd of u dit recht niet oneigenlijk gebruikt?

 

Ook kan ik mij voorstellen dat u ‘in the grand scheme of things’ overtuigd bent van de rechtvaardiging van uw kruistocht. Maar zoomen we in op de details die zich nu pijnlijk duidelijk aftekenen in het leed van een groot aantal burgers in het algemeen en de kopers van een appartement in het bijzonder, dan kun je een serieuze discussie starten over wat nu eigenlijk het algemeen belang is. Het is voor mij dan ook onvoorstelbaar dat de genoegdoening die u zou halen uit het winnen van deze zaak, opweegt tegen het onvoorstelbare leed dat u veroorzaakt in een 25 tal huishoudens.Hoeveel, wat of wie heeft u te verliezen? Welk effect heeft het winnen of niet winnen van deze zaak op uw als persoon, op uw dierbaren, op uw aanzien, op uw invloed? Dreigt u ook uw huis kwijt te raken, financieel aan de grond te komen of emotioneel uitgeput te raken? Wij wel, wij hebben heel veel te verliezen.

 

Ik vraag u brutaalweg welke man u wilt zijn:De man die koste wat het kost zijn gram weet te halen, zich in zijn genoegdoening wentelt en daarmee het respect van velen, zo niet dierbaren, verliest? Een man aan wiens geloofwaardigheid inmiddels door velen ernstig wordt getwijfeld?Of de man die op het nippertje tot het inzicht is gekomen dat hij vanuit medemenselijkheid moet erkennen dat het ten gronde richten van een 50 tal mede burgers, niet het gevolg mag zijn van zijn persoonlijke gewin. Een overwinning die ogenschijnlijk enkel ter meerdere eer en glorie van hemzelf dient?Wanneer u kiest voor de laatste, zou ik u graag als eerste, ten overstaan van een groep tot dan toe wanhopige mensen, de hand willen schudden.

 

Mijnheer Berkelmans, u vecht niet tegen de gemeente Sint-Michielsgestel, hoe graag u dit ook als tegenargument voor het voetlicht werpt. U vecht, via de gemeente, tegen ons. U raakt niet degenen die u wilt raken. U raakt ons, keihard, terwijl u blijft roepen dat het beslist niet tegen ons bedoeld is. Wij hebben slapeloze nachten. Geloof me als ik u zeg dat er niemand van de gemeenteraad, noch van Van Wanrooij ook maar 1 seconde slaap verliest over wat hier speelt. Wij wel, geen seconden, maar uren.Als u dit alles kunt negeren, naast u neer kunt leggen als ware er geen mensen gelijk uzelf mee gemoeid, dan stemt mij dit bijzonder somber ten aanzien van het vertrouwen in de goedheid en wijsheid van u als mens.Gooi het voor mijn part op een lucratief financieel akkoord, verrijk uzelf, het is u van harte gegund maar gun ons daartegenover ons toekomstperspectief. Gun ons het vooruitzicht dat ons niet alleen rechtens maar zeker ook vanuit medemenselijk oogpunt, toekomt.In het vertrouwen dat u naar aanleiding van dit pleidooi een serieuze heroverweging wilt maken, zie ik uw reactie in gespannen afwachting tegemoet.

 

Met vriendelijke groet,Mede namens mijn echtgenoot Sjef van der Schoot,Jonne van der Schoot — met Sjef van der Schoot.

 

Brief gestuurd aan de heer Berkelmans na aanleiding van bijeenkomst met de Kopers op woensdag 9 september.

Geachte familie Berkelmans, Mijn naam is Jonne van der Schoot, woonachtig in het prachtige dorp Sint-Michielsgestel en samen met mijn man 1 van de verwachtingsvolle, enthousiaste kopers van een appartement binnen het project ‘de Raadskamer’. Respectvol benader ik u graag persoonlijk met mijn verhaal.

 

Begin januari hebben wij, na uitgebreid overleg met elkaar en onze 4 kinderen (een dergelijk besluit neem je immers niet licht), besloten om op termijn te gaan verhuizen naar een hoekappartement behorende tot het project de Raadskamer. Tijdens ons oriëntatiegesprek bij de bemiddelaar kwam het fenomeen bezwaar maken wel naar voren maar werd niet als onoverkomelijk gepresenteerd. In alle vertrouwen hebben wij daarop onze handtekening gezet onder het koopcontract. Vol enthousiasme gingen wij, in afwachting van de zogenaamde Hoera brief, plannen maken en ons verheugen op wat er ging komen. Naarmate de tijd verstreek nam dit enthousiasme af en begon de twijfel toe te slaan. Waarom duurde het zo lang voordat we iets hoorde? U begrijpt het al: de Hoera brief hebben wij tot op de dag van vandaag nog niet ontvangen.Inmiddels zijn wij op de hoogte gesteld van de reden hierachter.

 

U heeft, samen met een andere partij, op verschillende punten bezwaar aangetekend en dit bezwaar is, volgens de informatie die tot onze beschikking is, op 2 punten niet opgelost. Ons is bekend dat het gaat om de procedure van de aanbesteding en de kwestie van het faciliteren van voldoende parkeermogelijkheid. Ten eerste wil ik graag opmerken dat ik mij in u kan verplaatsen waar het gaat om frustratie met betrekking tot overheidsorganen die zich niet aan gemaakte afspraken houden. Aangezien ik niet over inhoudelijke stukken cq informatie beschik waaruit blijkt dat er op punten door de gemeente al dan niet is gefaald, baseer ik mij op de informatie die ik in de wandelgangen heb opgepikt en een tweetal stukken in het Brabants Dagblad.

 

In de veronderstelling dat deze informatie op waarheid berust, heb ik er alle begrip voor dat u van mening bent dat de Gemeente Sint-Michielsgestel en eventueel een andere partij hierop moet worden aangesproken. Ten tweede wil ik, dit gezegd hebbende, graag opmerken dat punt 1; de aanbesteding, mij overkomt als een vrij willekeurig gekozen punt om bezwaar tegen te maken. Ik vraag mij af wat uw motivatie hiervoor is. Gaat het u puur om het niet volgen van de juiste procedure of speelt er een ander belang? Het is voor ons -als koper- volstrekt niet duidelijk welke eventuele andere belangen of eerdere disputen hieraan ten grondslag liggen.Wat punt 2 betreft; het toezeggen maar vervolgens niet nakomen van de afspraak aangaande het faciliteren van voldoende parkeergelegenheid kan ik onderschrijven.

 

Zowel de bewoners, bezoekers als het winkelend publiek moeten in staat worden gesteld de auto fatsoenlijk te kunnen parkeren. Het kan en mag niet zo zijn dat er een onwenselijke druk op de infrastructuur ontstaat die chaos, ergernis en wellicht gevaarlijke situaties tot gevolg kan hebben. Ik kan mij echter niet indenken dat men op dit punt niet tot oplossing kan komen. Ik denk dat niemand er iets aan heeft om de verkeersstroom midden in het centrum van Sint-Michielsgestel zodanig te frustreren dat het gevaarlijk wordt.Dit brengt mij op het punt van het belang tot het behoud van de schoonheid van dit centrum en de mogelijkheid die de verbetering van het centrum biedt aan het floreren van de gemeente in zijn geheel. Het moet u, als ingezetene van dit mooie dorp toch bekoren dat er op grote schaal geïnvesteerd wordt in het onderhouden en verfraaien van de kern?

 

En als ondernemer moet het u toch aanspreken dat de komst en inzet van kleinschalige ondernemers bijdraagt aan een gezonde, bloeiend economisch klimaat? In het licht van de huidige crisis is het meer dan ooit zaak om algemeen belang boven eigen belang te stellen en de koppen bij elkaar te steken om hier zo goed mogelijk uit te komen. Ik ben ervan overtuigd dat juist deze crisis waar we nu met z’n allen inzitten een uitgelezen moment is om eerdere, uit terechte frustratie gemaakte bezwaren, te herzien.Als laatste wil ik u graag aanspreken vanuit onze persoonlijke situatie en die van alle andere kopers die zich met overgave en ter goeder trouw aan dit project hebben gecommitteerd. Kunt u zich verplaatsten in wat het voor ons betekent wanneer wij nog heel lang moeten wachten in onzekerheid of zelfs het hele project afgeblazen zien worden omdat de deadline niet gehaald wordt? Welk belang weegt voor u zo zwaar dat u al deze mensen hierin betrekt en in de kou laat staan? Ik vraag u in alle redelijkheid om in ieder geval de mogelijkheid tot hernieuwd overleg te overwegen met inachtneming van de persoonlijke belangen en privé situaties van de kopers van deze appartementen.

 

Met hartelijke groet,Jonne van der Schoot.


Plaats reactie

Alle reacties worden voor plaatsing op de website vooraf gecontroleerd door de beheerder van deze website, uit zijn/haar beslissing kunnen geen rechten ontleend worden
Reacties met vloekwoorden en/of het gebruik van schuttingwoorden worden niet geplaatst.


Beveiligingscode
Vernieuwen

BlikOp Sint-Michielsgestel maakt gebruik van cookies. Dit doen wij om onder andere de website te kunnen analyseren en daarmee het gebruiksgemak te vergroten. Daarnaast plaatsen wij cookies om advertenties te tonen. Door gebruik te blijven maken van BlikOp Sint-Michielsgestel, of door op 'Akkoord' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons privacybeleid.
Akkoord